VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za civilnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Čorbeg Bakir, Viši referent za mjere zaštite i spašavanja i tehnički sekretar Službe
Telefon: 030 525 202
E-mail:

ont.cz@tel.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Prijava opasnosti po život i zdravlje ljudi.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, članovi 149. 153. i 155. (“Službene novine FBiH”, broj 39/03, 22/06 i 43/10); Pravilnik o organiziranju i funkcioniranju operativnih centara civilne zaštite, član 14. (“Službene novine FBiH”, broj 8/07);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
/
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
/ / / /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 1 dan. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se predaje usmeno.