VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za financije i proračun/finansije i budžet
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Ekonomsko-finansijski poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ankica Cvitanović, Pomoćnik načelnika
Telefon: 030 795 606
E-mail:

ont.financije@tel.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje prava stranke (porodilje) na jednokratnu novčanu naknadu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o lokalnoj samoupravi, član 39. (“Službene novine SBK”, broj 1/98); Statut Općine Novi Travnik, član 38. (“Službeni glasnik Općine Novi Travnik”, broj 3/08);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime (ime roditelja) ime
JMBG
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Obraćam Vam se sa zahtjevom da mi odobrite jednokratnu novčanu pomoć nakon porođaja. Porodila sam se _______/_______20___. godine.
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o postojanju bankovnog računa Banka Original ili kopija /
Rodni list djeteta (po službenoj dužnosti) Matični ured Općine Kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 3 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva