VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Stručna služba za poslove općinskog vijeća i općinskog načelnika
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Poslovi općinskog načelnika
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jasmin Hodžić, Sekretar općine
Telefon: 030 795 607
E-mail:

sekretar@ont.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Finansijska pomoć građanima.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o principima lokalne samouprave, član 13. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 49/06 i 51/09); Statut općine Novi Travnik, član 38. (“Službeni glasnik općine Novi Travnik”, broj 03/08, 02/10 i 02/17);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa
Mjesto
Broj telefona
Razlozi za traženje novčane pomoći
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Medicinska dokumentacija Stranka Kopija /
Drugi dokumenti kojima se dokazuje osnov zahtjeva Stranka Kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 8 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Do isplate sredstava.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva