VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Stručna služba za poslove općinskog vijeća i općinskog načelnika
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Poslovi općinskog načelnika
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jasmin Hodžić, Sekretar općine
Telefon: 030 795 607
E-mail:

sekretar@ont.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Polaganje stručnog ili državnog ispita.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH, član 62. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 35/05); Zakon o radu, član 28. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 43/99, 32/00 i 29/03); Statut općine Novi Travnik, 38. (“Službeni glasnik općine Novi Travnik”, broj 03/08, 02/10 i 02/17);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa
Mjesto
Broj telefona
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Biografija Stranka Original ili ovjerena kopija /
Diploma o završenoj VSS VII stepena, odnosno prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema studiranja Stranka Original ili ovjerena kopija /
Prosjek ocjena Stranka Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o državljanstvu Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Original ili ovjerena kopija /
Rodni list Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba i od kada Stranka Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti Zdravstvena ustanova Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka Općinski sud Original ili ovjerena kopija /
Izjava da kandidat nije obuhvaćen čl. IX. 1 Ustava BiH Stranka Original ili ovjerena kopija /
Izjava o prihvaćanju uvjeta i naknada propisanih javnim oglasom Stranka Original ili ovjerena kopija /
Izjava da kandidat do dana prijave na javni oglas nije obavljao poslove svoje stručne spreme (nema volonterski ili pripravnički staž) Stranka Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 8 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 6 mjeseci ili 1 godina.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva