VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Stručna služba za poslove općinskog vijeća i općinskog načelnika
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Poslovi općinskog načelnika
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ivanka Zirdum, Inspektor za građenje, urbanizam i lokalne puteve
Telefon: 061 206 202
E-mail:

sekretar@ont.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Građenje objekta u skladu sa urbanističko tehničkom dokumentacijom.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o građenju, član 46. (“Službene novine SBK”, broj 10/14);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime ili naziv pravnog lica
Adresa
Mjesto
Broj telefona
Naziv izvođača radova sa rješenjem o imenovanju voditelja radova
Nadzorni organ
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Građevinska dozvola (pravosnažna i izvršna) Služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar Kopija /
Elaborat o iskolčavanju građevine Služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 2 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 3 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva