VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za komunalne djelatnosti, obnovu i stambene poslove
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za putnu infrastrukturu, obnovu i stambene poslove
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Drago Tokalić, Stručni savjetnik za upravno rješavanje iz oblasti stambeno komunalnih poslova
Telefon: 030 795 623
E-mail:

ont.gospodarstvo@net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Postavljanje tezge za prigodnu prodaju ili postavljanje frižidera.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 139. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o privremenoj uporabi javnih površina na području Kantona Središnja Bosna, član 14. (“Službene novine KSB/SBK”, broj 14/16); Odluka o komunalnom redu, članovi 22. i 23. (“Službeni glasnik Općine Novi Travnik”, broj 02/14);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM 1549990009981 ili gotovinska uplata Vr. prih.: 722131; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: 19000209;
Zakupnina za postavljanje tezgi za prigodnu prodaju/frižidera za sladoled a) za postavljanje tezgi za prigodnu prodaju 2 KM/m2 za jedan dan
b) za postavljanje frižidera za sladoled 1 KM/m2 za jedan dan
1549990009981 Vr. prih.: 722463; općina: 065; primalac: /; poziv na broj: 1900020900;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime oca) prezime
Broj lične karte / mjesto izdavanja
Telefon
Lokacija za privremeno korištenje javne površine
Period privremenog korištenja javne površine
Namjena privremenog korištenja javne površine
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o registraciji (za pravna lica) ili rješenje o odobrenju za poduzetnike ili rješenje o upisu u registar (za udruženje i sl.) Nadležni sud/ Općina /Nadležno Ministarstvo Kopija /
Kopija katastarskog plana Općina Kopija /
Dokaz o uplati takse i naknade Pošta ili banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 2 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 3 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Na period za koji se traži rješenje.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva