VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za komunalne djelatnosti, obnovu i stambene poslove
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za putnu infrastrukturu, obnovu i stambene poslove
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Viktor Ramljak, Šef Odsjeka za putnu infrastrukturu, obnovu i stambene poslove
Telefon: 030 795 629
E-mail:

viktor.ramljak@tel.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje prava kod drugih organa.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o izbjeglim i raseljenim osobama, član 7. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 15/05);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime oca) prezime
Adresa stanovanja iz 1991. godine
Trenutna adresa stanovanja
Telefon
Obraćam Vam se sa zahtjevom za priznavanje statusa/re-registraciju raseljene osobe, mene i članova domaćinstva:
1._____________________
2._____________________
3._____________________
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o povratu imovine ili odluku CRPS Stranka Kopija /
Posjedovni list Služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar Original /
Lična karta za podnosioca i članove domaćinstva MUP SBK Kopija /
Rodni list za malodobne članove domaćinstva Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Kopija /
Uvjerenje o kretanju-prebivalištu Policijska stanica Novi Travnik Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 8 dana. (2 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 10 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva