VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za komunalne djelatnosti, obnovu i stambene poslove
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za putnu infrastrukturu, obnovu i stambene poslove
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Drago Tokalić, Stručni savjetnik za upravno rješavanje iz oblasti stambeno komunalnih poslova
Telefon: 030 795 623
E-mail:

ont.gospodarstvo@net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Naplata komunalne naknade za stanove, garaže i kuće.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Odluka o komunalnoj naknadi, članovi 2. i 18. (“Službeni glasnik Općine Novi Travnik”, broj 2/10 i 3/13);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Komunalna naknada Kuće – fiksno na godišnjem nivou 30 KM; Na mjesečnom nivou: Stanovi i garaže: I zona 0,06 KM/m2, II zona 0,054 KM/2, III zona 0,048 KM/m2 1549995000429981 Vr. prih.: 722434; općina: 065; primalac: Budžet Općine Novi Travnik; poziv na broj: 19000209;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
/
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
/ / / /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 2 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 3 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se predaje usmeno.