VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti i usluge građanima
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Nela Levarda, Šef odsjeka za društvene djelatnosti i usluge građanima – menadžer centra za usluge građanima
Telefon: 030 795 649
E-mail:

ont@tel.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dostava podataka ili pristup informacijama.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH, član 14. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 32/01 i 48/11); Statut općine Novi Travnik, član 38. (“Službeni glasnik općine Novi Travnik”, broj 03/08, 02/10 i 02/17);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime ili naziv pravnog lica
Adresa
Mjesto
Broj telefona
Molim općinu Novi Travnik da mi
omogući pristup/dostavu informacija/podataka koji se odnose na
___________________________________________.
U Novom Travniku, ______ godine
Potpis podnositelja zahtjeva ______________
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
/ / / /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 8 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 8 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Do dobijanja informacija.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva