VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za braniteljsko-invalidsku skrb i radne odnose
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Biljana Skopljaković, Šef odsjeka za braniteljsko-invalidsku skrb i radne odnose
Telefon: 030 795 628
E-mail:

biljana.skopljakovic@ont.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje prava građanina na jednokratnu novčanu pomoć na osnovu smrti RVI.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 02/98 i 48/99); Zakon o pravima branitelja i članova njihove obitelji, član 25. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 33/04, 56/05, 70/07, 09/10 i 90/17);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Ime jednog roditelja
Adresa stanovanja
Broj telefona
Na osnovu člana 25 Zakona, podnosim zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć po osnovu smrti supruga__________, ratnog vojnog invalida _____ grupe sa _____% vojne invalidnosti.
Novi Travnik, ______ godine.
Podnositelj zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o broju bankovnog računa Banka Original /
Izjava da je podnosilac zahtjeva živio u zajedničkom domaćinstvu sa umrlim RVI u vrijeme do njegove smrti Općina Original /
Izjava da podnosilac zahtjeva u slučaju smrti ne može ostvariti pomoć po drugom osnovu Općina Original /
Izvod iz matične knjige umrlih Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Izvod iz matične knjige vjenčanih Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Lična karta MUP Kopija /
Reviziono rješenje o priznanju prava na porodičnu invalidninu Općina Original Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana. (2 dana za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 5 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva