VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za braniteljsko-invalidsku skrb i radne odnose
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Biljana Skopljaković, Šef odsjeka za braniteljsko-invalidsku skrb i radne odnose
Telefon: 030 795 628
E-mail:

biljana.skopljakovic@ont.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Priznavanje većeg stupnja/stepena vojne invalidnosti stranke.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 02/98 i 48/99); Zakon o pravima branitelja i članova njihove obitelji, član 49. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 33/04, 56/05, 70/07, 09/10 i 90/17); Pravilnik o radu ljekarskih komisija u postupku za ostvarivanje prava po zakonu o pravima branitelja i članova njihove obitelji, članovi 3. i 8. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 41/04, 29/11, 63/15 i
56/16);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Ime jednog roditelja
Adresa stanovanja
Broj telefona
Priznati sam ratni vojni invalid ___ grupe sa___% vojnog invaliditeta, trajno po osnovu (ranjavanja,povrede,oboljenja) zadobijene za vrijeme pripradnosti OS.
Pomenuto svojstvo mi je priznato konačnim rješenjem ____ broj:____ od _____.
Prošle su 2-4 godine od donošenja konačnog rješenja, a kod mene su nastupile promjene koje utiču na prava utvrđena konačnim rješenjem, podnosim zahtjev za utvrđivanje novog procenta vojnog invaliditeta u vezi sa nastalom promjenom sukladno čl. 49 Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (“Sl.novine Federacije BIH”, broj: 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17)
Novi Travnik, ______
Podnositelj zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Reviziono rješenje o priznavanju prava na ličnu invalidninu Općina Kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Potvrda o prebivalištu CIPS Original ili ovjerena kopija /
Lična karta MUP Ovjerena kopija /
Nova medicinska dokumentacija Zdravstvena ustanova Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 10 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva