VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za braniteljsko-invalidsku skrb i radne odnose
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Đevad Habibović, Viši samostalni referent za boračko-invalidsku zaštitu i radne odnose
Telefon: 030 795 644
E-mail:

ont.bis@tel.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Evidentiranje stranke kao postojećeg korisnika određenog prava u svrhu ostvarivanja istog.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 121. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 02/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Broj
Datum
Prezime i ime korisnika
JMBG
Broj lične karte, izdata od
Adresa prebivališta
Telefon
Ovom izjavom prisutna stranka ______ korisnik/ca prava, pod punom krivičnom, materijalnom i ličnom odgovornošću potpisom potvrđuje tačnost podataka
o izvršenoj neposrednoj identifikaciji radi nastavka korištenja prava iz Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije BIH” broj: 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17).
Službeno lice _______
Izjavu dao/la _______
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Identifikacioni dokument (lična karta, pasoš itd.) MUP Na uvid /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 1 dan. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva