VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti i usluge građanima
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sabit Mujkić i Blaženka Šistov, Viši referenti za vođenje matičnih knjiga i knjiga državljana
Telefon: 030 795 647, 030 795 648
E-mail:

ont@tel.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis činjenice rođenja djeteta u matičnu knjigu rođenih.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 121. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 02/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama, član 13. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 37/12 i 80/14); Uputstvo o vođenju matičnih knjiga, član 17. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 51/13, 82/13 i 06/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
/
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz matične knjige vjenčanih (ako su roditelji djeteta u braku) Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Izvod iz matične knjige rođenih roditelja (ako roditelji djeteta nisu u braku) Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Zapisnik o priznanju očinstva (ako roditelji djeteta nisu u braku) Općina, Centar za socijalni rad, Sud, Notar Original /
Uvjerenje o prebivalištu roditelja djeteta MUP Original /
Lične karte roditelja MUP Na uvid /
Izjava na zapisnik roditelja u vezi nacionalnosti djeteta (ako je jedan roditelj druge nacionalnosti) Općina Original /
Policijski zapisnik o pronalasku djeteta (u slučaju da je dijete nađeno) MUP Original /
Izjava na zapisnik o prezimenu djeteta (u slučaju da roditelji imaju različita prezimena, osim ako jedan roditelj donese na uvid ličnu kartu drugog roditelja i sam odredi prezime) Općina Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 8 dana. (2 dana za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 8 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva