VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti i usluge građanima
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sabit Mujkić i Blaženka Šistov, Viši referenti za vođenje matičnih knjiga i knjiga državljana
Telefon: 030 795 647, 030 795 648
E-mail:

ont@tel.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis činjenice vjenčanja u matičnu knjigu vjenčanih.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 121. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 02/98 i 48/99); Porodični zakon, članovi 6. – 52. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 35/05); Zakon o matičnim knjigama, članovi 23. 24. i 25. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 37/12 i 80/14); Uputstvo o vođenju matičnih knjiga, članovi 101. – 112. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 51/13, 82/13 i 06/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za vjenčanje Pristojba za vjenčanje u prostorijama Općine:
– u tijeku radnog vremena 70 KM
– van radnog vremena i subotom 100 KM
– nedjeljom i na dane vjerskih praznika 200 KM
Pristojba za vjenčanje van službenih prostorija, na užem urbanom području Novog Travnika
– u tijeku radnog vremena 150 KM
– van radnog vremena i subotom 200 KM
– nedjeljom i na dane vjerskih praznika 300 KM
1549995000429981 Vr. prih.: 722131; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
/
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz matične knjige rođenih za mladoženju i nevjestu Matični ured Općine upisa rođenja Original /
Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju za mladoženju i nevjestu Općina upisa rođenja Original /
Uvjerenje o državljanstvu za mladoženju i nevjestu Matični ured nadležne Općine Original ili ovjerena kopija /
Lična karta mladoženje i nevjeste MUP Na uvid /
Uvjerenje o prebivalištu malodoženje i nevjeste CIPS Original ili ovjerena kopija /
Lična karta svjedoka MUP Na uvid /
Uvjerenje o prebivalištu svjedoka (ako je svjedok državljanin BIH) CIPS Original ili ovjerena kopija /
Pasoš svjedoka (ako svjedok nije državljanin BIH) CIPS Na uvid /
Potvrda o prijavi boravka svjedoka (ako svjedok nije državljanin BiH) MUP Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o uplati takse za vjenčanje Pošta ili banka Original /
Inostrani izvod iz matične knjige rođenih propisno legalizovan i preveden (ako je jedan od bračnih partnera stranac) Nadležni organ strane države Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o državljanstvu države čiji je državljanin bračni partner stranac (ako je jedan od bračnih partnera stranac) Nadležni organ strane države Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje države čiji je jedan od bračnih partnera državljanin o slobodnom bračnom stanju (ako je jedan od bračnih partnera stranac) Nadležni organ strane države Original ili ovjerena kopija /
Putna isprava sa prevodom po potrebi (ako je jedan od bračnih partnera stranac) Nadležni organ strane države Ovjerena kopija /
Potvrda o prijavi boravka (ako je jedan od bračnih partnera stranac) MUP Original ili ovjerena kopija /
Rješenje suda kojim se odobrava sklapanje braka (u slučaju kada je jedan od bračnih partnera maloljetan) Sud Original /
Rješenje općine kojim se odobrava obavljanje vjenčanja van prostorija općine (u slučaju kad stranke zahtjevaju da se vjenčanje obavi van zgrade općine) Općina Original /
Ovjerena punomoć sa tačno navedenim osobnim
podacima davaoca punomoći, punomoćnika i osobe sa kojom davalac punomoći želi sklopiti brak i
datum izdavanja punomoći (ukoliko se brak sklapa putem punomoćnika)
Sud ili Notar Original /
Pismeni zahtjev stranke za odobrenje kraćeg roka za sklapanje braka (u slučaju kada stranke žele sklopiti brak u roku kraćem od roka propisanog zakonom) Stranka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 2 dana. (2 dana za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 2 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva