VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti i usluge građanima
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sulejman Beganović, Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove općinskog vijeća
Telefon: 030 795 609
E-mail:

begsulejman@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Naknadni upis činjenice rođenja djeteta u matičnu knjigu rođenih.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, članovi 121. i 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 02/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama, član 49. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 37/12 i 80/14); Uputstvo o vođenju matičnih knjiga, članovi 82. – 92. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 51/13, 82/13 i 06/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
/
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz matične knjige vjenčanih (ako su roditelji djeteta u braku) Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Izvod iz matične knjige rođenih roditelja (ako roditelji nisu u braku) Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Zapisnik o priznanju očinstva (ako roditelji djeteta nisu u braku) Općina, Centar za socijalni rad, Sud, Notar Original /
Uvjerenje o prebivalištu roditelja djeteta MUP Original /
Lične karte roditelja MUP Na uvid /
Izjava roditelja na zapisnik o nacionalnosti djeteta (ako je jedan roditelj druge nacionalnosti) Općina Original /
Policijski zapisnik o pronalasku djeteta (u slučaju da je dijete nađeno) MUP Original /
Izjava na zapisnik o prezimenu djeteta (u slučaju da roditelji imaju različita prezimena, osim ako jedan roditelj donese na uvid ličnu kartu drugog roditelja i odredi prezime) Općina Original /
Uvjerenje da nije izvršen upis činjenice rođenja djeteta u matičnu knjigu Matični ured Općine Original Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Uvjerenja o državljanstvu roditelja djeteta Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Izjava na zapisnik – saglasnost drugog roditelja za upis (u situaciji kada jedan roditelj nije državljanin BIH ili FBiH) Općina Original /
Izjava roditelja koji nije državljanin BIH ili Federacije BIH da je saglasan da se dijete upiše u matične knjige rođenih i dobije državljanstvo BIH i FBiH (kada jedan roditelj nije fizički pisutan u državi) Nadležni organ za ovjeravanje (notar, općinski organ) Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 8 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 15 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva 1           Preuzimanje obrasca zahtjeva 2