VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti i usluge građanima
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sulejman Beganović, Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove općinskog vijeća
Telefon: 030 795 609
E-mail:

begsulejman@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis činjenice rođenja lica u matičnu knjigu rođenih.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 02/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama, članovi 12. i 20. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 37/12 i 80/14); Uputstvo o vođenju matičnih knjiga, svi članovi (“Službene novine Federacije BiH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 73/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Ime oca
Adresa
Kontakt telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Identifikacioni dokument podnosioca zahtjeva (lična karta, pasoš itd.) Stranka Ovjerena kopija /
Internacionalni izvod iz MKR (bez prevoda ako je država rođenja djeteta potpisnica Bečke i Pariske konvencije, odnosno sa prevodom – propisno legalizovan ako je država rođenja djeteta potpisnica Haške konvencije) Nadležni organ strane države Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje da lice nije već upisano u matičnu knjigu rođenih Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 10 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva