VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti i usluge građanima
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sulejman Beganović, Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove općinskog vijeća
Telefon: 030 795 609
E-mail:

begsulejman@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis činjenice državljanstva lica u matičnu knjigu rođenih.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 02/98 i 48/99); Zakon o državljanstvu BiH, članovi 4. 5. 6. i 30. (“Službeni list republike BIH”, broj 30/96); Zakon o matičnim knjigama, član 12. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 37/12 i 80/14); Uputstvo o naknadnom upisu činjenice rođenja i činjenice državljanstva u matične knjige lica koja su državljanstvo BIH stekla po propisima republike BiH, svi članovi (“Službeni glasnik BIH”, broj 30/16); Uputstvo o vođenju matičnih knjiga, svi članovi (“Službene novine Federacije BiH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 73/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
/
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz matične knjige rođenih podnosioca zahtjeva Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Identifikacioni dokument ponosioca zahtjeva (lična karta, pasoš itd.) Stranka Ovjerena kopija /
Izvod iz matične knjige vjenčanih roditelja podnosioca zahtjeva (ako su roditelji podnosioca zahtjeva u braku) Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Rodni list roditelja podnosioca zahtjeva (ako roditelji podnosioca zahtjeva nisu u braku) Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Uvjerenje o državljanstvu roditelja (ako se činjenica državljanstva upisuje na osnovu porijekla) Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Uvjerenje da je podnosilac zahtjeva imao prebivalište 06.04.1992. godine na teritoriji BiH (u slučaju da se činjenica državljanstva upisuje na osnovu člana 30.) Stranka Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o državljanstvu SFRJ (ako se državljanstvo upisuje na osnovu člana 30) Stranka Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o kretanju MUP Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o neupisu u matičnu knjigu državljana Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Punomoć (ako punomoćnik podnosi zahtjev) Stranka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 10 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva