VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti i usluge građanima
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Esim Memić, Viši referent za kancelarijsko i arhivsko poslovanje
Telefon: 030 795 642
E-mail:

zijadaesim67@hotmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Kopiranje i ovjeravanje dokumenta koji stranka potražuje, te izdavanje istog stranci.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 121. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 02/98 i 48/99); Zakon o slobodi pristupa informacijama, član 11. (‘’Službene novine Federacije BiH’’, broj 32/01, 48/11);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na izdavanje kopija ranije izdanih dokumenata 10 KM Gotovinska uplata. /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime (Ime roditelja) ime podnosioca zahtjeva
JMBG podnosioca zahtjeva
Adresa stanovanja podnosioca zahtjeva
Kontakt telefon podnosioca zahtjeva
Molim Vas da mi izdate kopiju dokumenata ____ koji su izdati od strane Općine Novi Travnik ____ godine, a koji se nalaze u arhivi Općine.
Novi Travnik, ______ godine
Podnosilac zahtjeva _______
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati takse (općinski odrezak) Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 1 dan. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva