VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti i usluge građanima
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sulejman Beganović, Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove općinskog vijeća
Telefon: 030 795 609
E-mail:

begsulejman@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis činjenice državljanstva u matičnu knjigu rođenih, odnosno matičnu knjigu državljana.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 02/98 i 48/99); Zakon o državljanstvu, član 26. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 34/16); Pravilnik o postupku, dokaznim sredstvima i načinu upisa državljanstva FBiH u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana, članovi 21. 77. 78. i 79. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 34/16);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
/
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz matične knjige rođenih inostranog organa (ili internacionalni obrazac ili propisno legalizovan obrazac) za dijete da je rođeno u inostranstvu – (kada je u pitanju član 26. stav 1.) Nadležni organ strane države Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o državljanstvu RS-a da su oba roditelja imali državljanstvo RS-a u trenutku rođenja djeteta – (kada je u pitanju član 26. stav 1.) Nadležna općina u RS-u Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o prebivalištu oba roditelja djeteta na teritoriji FBIH u vrijeme rođenja djeteta – (kada je u pitanju član 26. stav 1.) CIPS Original ili ovjerena kopija /
Ovjerena pismena izjava oba roditelja da su saglasni da dijete stekne državljanstvo FBIH – (kada je u pitanju član 26. stav 1.) Notar ili drugi nadležni organ Original /
Izvod iz matične knjige rođenih inostranog organa za dijete da je rođeno u inozemstvu – (kada je u pitanju član 26. stav 2. zakona) Nadležni organ strane države Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o državljanstvu RS-a za jednog roditelja u vrijeme rođenja djeteta – (kada je u pitanju član 26. stav 2. zakona) Nadležna općina RS-a Original ili ovjerena kopija /
Dokaz za drugog roditelja da nije bio državljanin BIH u vrijeme rođenja djeteta – (kada je u pitanju član 26. stav 2. zakona) Stranka Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o prebivalištu na teritoriji FBIH za roditelja koji je u vrijeme rođenja djeteta imao državljanstvo RS-a – (kada je u pitanju član 26. stav 2. zakona) CIPS Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana. (2 dana za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 10 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva