VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti i usluge građanima
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Milka Jurišić, Referent ovjere potpisa, prijepisa i rukopisa
Telefon: 030 795 646
E-mail:

ont.bis@tel.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ovjera saglasnosti roditelja za putovanje maloljetnog djeteta van granica BIH.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 121. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 02/98 i 48/99); Zakon o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, član 2. (“Službeni list SRBiH”, broj 37/71, 33/75, 39/75 i 42/89);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za ovjeru izjave 4 KM Gotovinska uplata. /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime (Ime roditelja) ime podnosioca zahtjeva
Ja, gosp. _____ sa osobnom iskaznicom broj: _____, izdata: ______.
I gđa. _____ sa osobnom iskaznicom broj: _____, izdata: _____.
Sa prebivalištem u ______, kao roditelj/staratelj maloljetnog djeteta: ______ rođenog: _____, broj putovnice: _____, izdate: _____
Suglasni smo da naše dijete putuje na ________.
U _____, dana _____ 20__ godine.
1. _______ 2. _______
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati takse Općina Original /
Lična karta oba roditelja MUP Na uvid /
Putna isprava za dijete MUP Na uvid /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 1 dan. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Za vrijeme navedeno u saglasnosti.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva