VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Haris Smajić, Stručni savjetnik za poduzetništvo, pravne poslove i javne nabavke
Telefon: 030 795 621
E-mail:

ont.gospodarstvo@tel.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, članovi 9. i 16. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 35/09); Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uslovima za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti, član 2. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 47/09);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na izdavanje odobrenja (lice koje prvi put podnosi zahtjev, oslobođeno je plaćanja takse) 20 KM 1549990009981 Vr. prih.: 722131; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: 19000209;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Ime oca
Adresa stanovanja
Datum
Vrsta poljoprivredne djelatnosti
Vlastiti ili zakupljen posjed koji se nalazi u:____________________________ .
Mjesto rođenja
Općina
Broj osobne karte
Mjesto izdavanja
Naziv firme
Sjedište firme
Djelatnost će obavljati kao: osnovno ili dopunsko zanimanje
Početak poslovanja: _____________ godine
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu Općina Original Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad Original Općina pribavlja dokument na osnovu sporazuma sa izdavaocem dokumenta.
Uvjerenje o uposlenosti (ako se traži dopunsko ili dodatno zanimanje) Porezna uprava Original /
Z.K. uložak ili posjedovni list ili ugovor o zakupu Služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar Original /
Dokaz o stručnoj spremi Stranka Kopija /
Ovjerena izjava o ispunjenosti minimalnih tehničkih uslova za obavljanje obrta Stranka Original /
Dokaz o uplati takse Pošta ili banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 4 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 5 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva