VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Arijana Šabanović, Viši stručni saradnik za poljoprivredu i vodoprivredu
Telefon: 030 795 635
E-mail:

arijana_sabanovic@yahoo.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje ili produženje vodne dozvole.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o vodama Federacije BiH, član 115. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 70/06); Zakon o vodama SBK, član 35. (“Službene novine SBK”, broj 11/09); Pravilnik o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata, članovi 12. i 13. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 31/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na rješenje Izdavanje dozvole 50 KM
Produženje dozvole 100 KM
1549990009981 Vr. prih.: 722131; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Naziv pravnog lica/poduzetnika
Adresa
Telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta (za fizička lica) ili rješenje o registraciji (za pravna lica) Stranka Kopija /
Odobrenje za građenje Služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar Kopija /
Vodna saglasnost Služba za privredu, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj Kopija /
Projekat izvedenog stanja Ovlašteno pravno lice Original /
Zapisnik o uviđaju stručnog lica Služba za privredu, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj Original ili kopija /
Dokaz o uplati takse Pošta ili banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 8 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 5 godina.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva