VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za urbanizam i katastar
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Maličević Selena, Stručni saradnik za urbanizam i građenje
Telefon: 030 795 656
E-mail:

ont.urbanizam@tel.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Utvrđivanje urbanističko tehničkih uvjeta lokacije i gradnje objekta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o prostornom uređenju SBK/KSB, članovi 62. – 70. (“Službene novine SBK/KSB”, broj 11/14); Odluka o usvajanju i provođenju prostornog plana općine Novi Travnik 2016. godine – izmjene i dopune, svi članovi (“Službeni glasnik Općine Novi Travnik”, broj 4/16 ); Urbanistički plan Novog Travnika, svi članovi (“Službeni glasnik Općine Novi Travnik”, broj 07/06); Regulacioni i ostali provedbeni planovi općine Novi Travnik;
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa u oblasti urbanizma (taksa na urbanističku saglasnost) Pravna lica:
1. Stambeni objekti-130 KM,
2. Stambeno-poslovni objekti:
do 160 m2-180 KM, do 500 m2-220 KM, preko 500 m2 – 270 KM.
3.Poslovni objekti stalnog i privremenog karaktera – do 160 m2-180 KM, do 500 m2-220 KM, preko 500 m2 – 270 KM.
4.Garaže slobodnostojeće u nizu, ljetna bašta i podzide – 90 KM
5.Objekti komunalne infrastrukture (obračun po kilometru dužine) – 18 KM
6.Mostovi, betonske podzide i ograde – 50 KM
7.Prekopavanje saobraćajnih i zelenih površina u svrhu rekonstrukcije i popravke infrastrukture –90 KM
8.Dogradnja rekonstrukcija i adaptacija: a)stambenih -90 KM, b)stambeno – poslovnih – 130 KM c)poslovnih 130 KM, d)garaže – 70 KM e)privredni objekti – 90 KM
9.Pretvaranje stambenih, garažnih i podrumskih prostorija u poslovni prostor i obratno – 110 KM
10.Sportski objekti (igralište, dvorane i rekreacioni centri) – 180 KM
11.Izmjena i dopuna urbanističke saglasnosti – 90 KM
Fizička lica:
1. Stambeni objekti-90KM,
2. Stambeno-poslovni objekti: do 160 m2-130 KM, do 500 m2-180 KM, preko 500 m2 – 220 KM.
3.Poslovni objekti stalnog i privremenog karaktera – do 160 m2-130 KM, do 500 m2-180 KM, preko 500 m2 – 220 KM.
4.Vikend kuće– 90 KM
5. a)garaže– 40 KM b)privredni (ekonomski objekti) 70 KM
6.Dogradnja rekonstrukcija i adaptacija:
a)stambenih -70 KM, b)stambeno – poslovnih – 90 KM c)garaža 40 KM, d)privrednih i drugih objekata – 70 KM
7.Pretvaranje stambenih, garažnih i podrumskih prostorija u poslovni prostor i obratno – 70 KM
8.Betonske podzide, ograde i ljetne bašte – 40 KM
9.Izdavanje uvjerenja za etažiranje poslovnih prostora, stambenih i stambeno-poslovnih objekata- 40 KM
10.Sportski objekti (igrališta, bazeni i drugo ) 130 KM
11.Izmjena i dopuna urbanističke saglasnosti – 40 KM
1549990009981 Vr. prih.: 722131; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: 19000209;
Naknada za troškove rada komisije za davanje stručne ocjene 200 KM 1549990009981 Vr. prih.: 722131; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: 19000209;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime (ime oca) ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Lokacija objekta (naselje ili ulica)
Vrsta objekta
Datum podnošenja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija katastarskog plana Odsjek za urbanizam i katastar Kopija /
Idejno rješenje Ovlašteno pravno lice za projektovanje Original /
Posjedovni list Odsjek za urbanizam i katastar Original /
Okolišna dozvola (samo za složenije objekte, kada je potrebno) Općina, Kanton ili Federacija Original /
Prethodna elektro saglasnost (općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti/na osnovu sporazuma) JP “Elektroprivreda”, dd Sarajevo – podružnica “Elektrodistribucija” Zenica ili “Elektroprivreda HZHB” Mostar Original /
Komunalna saglasnost (općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti/na osnovu sporazuma) JP “Vilenica Vodovod” d.o.o. Novi Travnik Original /
Telekomunikacijska saglasnost (TK) (općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti/na osnovu sporazuma) BH Telecom dd Sarajevo, Direkcija Travnik ili JPHT dd Mostar Original /
Poljoprivredna ili šumska saglasnost (pribavlja se po službenoj dužnosti) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK Original /
Vodoprivredna saglasnost (pribavlja se po službenoj dužnosti) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK Original /
Sanitarna saglasnost na lokaciju (pribavlja se po službenoj dužnosti) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike SBK Original /
Termoenergetska saglasnost (općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti/na osnovu sporazuma) “UNISS- ENERGETIKA” doo Sarajevo, podružnica Travnik Original /
Putna saglasnost (magistralni put) JP “Ceste F BiH” Original Općina pribavlja dokument na osnovu sporazuma sa izdavaocem dokumenta.
Putna saglasnost (regionalni put) Direkcija za puteve ravnateljstvo za ceste SBK/KSB Busovača Original Općina pribavlja dokument na osnovu sporazuma sa izdavaocem dokumenta.
Stručna ocjena i saglasnost nositelja izrade dokumenta prostornog uređenja (samo za područja koja nisu pokrivena planskom dokumentacijom odnosno gdje su planovi u izradi) Stručna komisija ili institucija – nositelj izrade Original /
Dokaz o uplati takse i naknade Pošta ili banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 2 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina, sa mogućnošću produženja za još 1 godinu.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva