VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za urbanizam i katastar
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Maličević Selena, Stručni saradnik za urbanizam i građenje
Telefon: 030 795 656
E-mail:

ont.urbanizam@tel.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izmjena ili dopuna urbanističke saglasnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o prostornom uređenju SBK/KSB, članovi 62. – 70. (“Službene novine SBK/KSB”, broj 11/14); Odluka o usvajanju i provođenju prostornog plana općine Novi Travnik 2016. godine – izmjene i dopune, svi članovi (“Službeni glasnik Općine Novi Travnik”, broj 4/16); Urbanistički plan Novog Travnika, svi članovi (“Službeni glasnik Općine Novi Travnik”, broj 07/06); Regulacioni i ostali provedbeni planovi općine Novi Travnik;
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa u oblasti urbanizma (taksa na urbanističku saglasnost) Pravna lica: 90 KM
Fizička lica: 40 KM
1549990009981 Vr. prih.: 722131; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: 19000209;
Naknada za troškove rada komisije za davanje stručne ocjene 200 KM 1549990009981 Vr. prih.: 722131; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: 19000209;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime (ime oca) ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Lokacija objekta (naselje ili ulica)
Vrsta objekta
Datum podnošenja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Idejno rješenje Ovlašteno pravno lice za projektovanje Original /
Dokaz o uplati takse i naknade Pošta ili banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 2 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina, sa mogućnošću produženja za još 1 godinu.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva