VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za urbanizam i katastar
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Slađana Beljan, Viši stručni saradnik za upravno rješavanje iz oblasti urbanizma
Telefon: 030 795 653
E-mail:

ont.urbanizam@tel.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Produženje odobrenja za građenje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o građenju SBK/KSB, članovi 30. – 45. (“Službene novine SBK/KSB”, broj 10/14); Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu KSB, svi članovi (“Službene novine KSB”, broj 15/12); Zakon o građevinskom zemljištu Federacije BiH, svi članovi (“Službene novine Federacije BiH”, broj 67/05); Uredba o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono tehničke dokumentacije, svi članovi (“Službene novine Federacije BiH”, broj 33/10 i 99/14); Uredba o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju, svi članovi (“Službene novine Federacije BiH”, broj 48/09); Uredba o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa, svi članovi (“Službene novine Federacije BiH”, broj 21/05 i 59/07); Uredba o građevinama i zahvatima u prostoru značajnom za KSB, svi članovi (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/15); Pravilnik o reviziji projekata, svi članovi (“Službene novine KSB”, broj 04/16); Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta odnosno građevine i pečaćenje sredstava za rad, svi članovi (“Službene novine KSB”, broj 07/16); Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji se mogu graditi i pustiti u rad samo ako imaju okolišnu dozvolu, svi članovi (“Službene novine KSB”, broj 05/06); Odluka o gradskom građevinskom zemljištu, svi članovi (“Službeni glasnik Općine Novi Travnik”, broj 01/11, 1/12 i 03/15); Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m2 korisne stambene površine na području općine Novi Travnik u 2016., svi članovi (“Službeni glasnik Općine Novi Travnik”, broj 02/12, 08/09, 01/12 i 02/17);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za podnošenje zahtjeva 2 KM 1549990009981 ili gotovinska uplata Vr. prih.: 722131; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: 19000209;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime (ime oca) ime/naziv pravnog lica
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Odobrenje za gradnju (vrsta objekta)
Objekta u naselje
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija katastarskog plana Odsjek za urbanizam i katastar Original Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Ranije odobrenje za građenje Služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar Original Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Ranije odobreni glavni projekat (radi ovjere) Ovlašteno pravno lice Original /
Dokaz o uplati takse Pošta ili banka Original ili kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 2 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 3 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 2 godine.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva