VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za urbanizam i katastar
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Slađana Beljan, Viši stručni saradnik za upravno rješavanje iz oblasti urbanizma
Telefon: 030 795 653
E-mail:

ont.urbanizam@tel.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje okolišne dozvole.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, članovi 114. i 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o zaštiti okoliša, članovi 36. i 38. (“Službene novine SBK/KSB”, broj 4/05); Zakon o upravljanju otpadom, član 1. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 33/03); Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji se mogu izgraditi i pustiti u rad samo ako imaju okolišnu dozvolu, članovi 2. i 5. (“Službene novine SBK/KSB”, broj 5/06);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na izdavanje okolišne dozvole Pravna lica 90 KM
Fizička lica 40 KM
1549990009981 Vr. prih.: 722131; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: 19000209;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime (ime oca) ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Vrsta objekta
Naselje ili ulica
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Elaborat o zaštiti okoliša (2x) Ovlaštene firme registrovane za izradu elaborata o zaštiti okoliša Original /
Kopija katastarskog plana Odsjek za urbanizam i katastar Original Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Posjedovni list Odsjek za urbanizam i katastar Original Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Plan upravljanja otpadom Ovlaštene firme registrovane za izradu elaborata o zaštiti okoliša Original /
Odobrenje za građenje (u slučaju da je istekao rok važenja) Odsjek za urbanizam i katastar Ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Upotrebna dozvola (ukoliko je istekao rok važenja) Odsjek za urbanizam i katastar Ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Dokaz o uplati takse Pošta ili banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 4 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 5 godina.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva