VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za urbanizam i katastar
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Maličević Selena, Stručni saradnik za urbanizam i građenje
Telefon: 030 795 656
E-mail:

ont.urbanizam@tel.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje prava stranaka kod drugih organa.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o stvarnim pravima, član 83. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 66/13);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na izdavanje uvjerenja za etažiranje poslovnih prostora, stambenih i stambeno poslovnih objekata 50 KM 1549990009981 Vr. prih.: 722131; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: 19000209;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime (ime oca) ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Lokacija objekta
Vrsta objekta
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija katastarskog plana Služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar Kopija /
Elaborat x 4 Ovlaštena pravna lica Original /
Upotrebna dozvola Služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar Kopija /
Dokaz o vlasništvu Stranka Ovjerena kopija /
Zemljišno knjižni izvadak Općinski sud u Travniku Original /
Dokaz o uplati takse Pošta ili banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 1 dan. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva