VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Tolja Alija, Stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 030 795 616
E-mail:

ont.imovinska@net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Produktivnija obrada poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o poljoprivrednom zemljištu, član 108. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 52/09);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za podnošenje zahtjeva 2 KM 1549990009981 ili gotovinska uplata Vr. prih.: 722131; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: 19000209;
Naknada za zakup poljoprivrednog zemljišta 150 KM/ha oranice, vrtovi i voćnjaci
100KM/ha livade
80 KM/ha pašnjaci
30 KM/ha zapušteno zemljište, močvare i neplodno zemljište
1549990009981 /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime prezime
Adresa stanovanja
Identifikacija zemljišta koje se traži u zakup
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o vlasništvu/posjedu poljoprivrednog zemljišta Općinski sud/Služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar Original /
Kućna lista Služba za opću upravu i društvene djelatosti Original /
Potvrda o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava Služba za privredu, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj Original Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Dokaz o uplati takse i zakupnine Pošta ili banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 60 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Do isteka ugovora.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva