VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Tolja Alija, Stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 030 795 616
E-mail:

ont.imovinska@net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Naplata komunalne naknade za poslovne prostore.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o stvarnim pravima, članovi 52. i 53. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 66/13 i 100/13); Odluka o komunalnoj naknadi, članovi 2. i 18. (“Službeni glasnik Općine Novi Travnik”, broj 2/10 i 3/13);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Komunalna naknada a) Nadzemne i podzemne instalacije – 0,480KM/m
b) Poslovni prostori za obavljanje proizvodnih djelatnosti:
1. Zatvoreni dio: I zona – 0,480KM/m2, II zona – 0,432KM/m2, III zona – 0,144KM/m2, IV – zona 0,192KM/m2
2. Otvoreni dio: I zona – 0,240KM/m2, II zona 0,216 – KM/m2, III zona – 0,072KM/m2, IV zona – 0,096KM/m2
c) Poslovni prostori koji ugrožavaju životnu sredinu: I zona – 1,440KM/m2, II zona – 1,296KM/m2, III zona – 1,152KM/m2, IV zona – 0,576KM/m2
d) Poslovni prostori za obavljanje neproizvodne djelatnosti:
1. Zatvoreni dio: I zona – 0,960KM/m2, II zona -0,864KM/m2, III zona – 0,768KM/m2, IV zona – 0,384KM/m2
2. Otvoreni dio: I zona – 0,480KM/m2, II zona – 0,432KM/m2, III zona – 0,384KM/m2, IV zona – 0,192KM/m2
1549995000429981 Vr. prih.: 722434; općina: 065; primalac: Budžet Općine Novi Travnik; poziv na broj: 19000209;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
/
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz u uplati naknade Pošta ili banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 2 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 3 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se predaje usmeno.