VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Tolja Alija, Stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 030 795 616
E-mail:

ont.imovinska@net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Plaćanje rente ili komunalne naknade na rate.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o obligacionim odnosima, član 10. (“Službeni list SFRJ”, broj 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89 i “Službene novine Republike BiH”, broj 02/99, 13/93 i 13/94);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravnog lica/ime i prezime
Adresa
Broj telefona
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Građevinska dozvola Služba za urbanizam, imovinsko – pravne poslove i katastar Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Rješenje o utvrđenoj obavezi plaćanja komunalnih naknada Služba za urbanizam, imovinsko – pravne poslove i katastar Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 2 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 3 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Na period zaključenja sporazuma.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva