VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za urbanizam i katastar
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Đuzel Senad, Šef Odsjeka za urbanizam i katastar
Telefon: 030 795 652
E-mail:

katastar@ont.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pribavljanje kopija katastarskog plana, posjedovnog lista i uvjerenja o posjedovanju/neposjedovanju imovine za stranku.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o premjeru i katastru zemljišta, članovi 6. i 11. (“Službeni list SRBIH”, broj 14/78, 12/87, 12/89, 26/90 i “Službeni list RBIH”, broj 4/93 i 13/94);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra a) Za kopiju katastarske parcele sa plana katastra zemljišta:
1. Za jednu parcelu – 11 KM,
2. Za svaku sljedeću susjednu parcelu istog korisnika – 4 KM,
3. Za upis podataka o korisniku susjedne parcele, za svakog korisnika – 4 KM.
b) Za izdavanje posjedovnih listova – 8 KM.
c) Za izdavanje uvjerenja o posjedovanju/neposjedovanju – 5  KM.
1320102012536750 Vr. prih.: 722515; općina: 065; primalac:Srednjobosanski Kanton; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
/
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati naknade Pošta ili banka Original /
Lična karta MUP Na uvid /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 1 dan. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se predaje usmeno.