VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za urbanizam i katastar
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Irena Tomažin, Stručni saradnik za geodetske poslove
Telefon: 030 795 655
E-mail:

katastar@ont.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Evidentiranje promjena na katastarskom planu i katastarskom operatu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o premjeru i katastru zemljišta, članovi 54. 55. i 56. (“Službeni list SRBIH”, broj 14/78, 12/87, 12/89, 26/90 i “Službeni list RBIH”, broj 4/93 i 13/94);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra Za promjene nastale na zemljištu spajanjem parcela: 15 KM po parceli starog stanja. 1549995000429981 Vr. prih.: 722516; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: /;
Taksa za podnošenje zahtjeva 2 KM 1549990009981 ili gotovinska uplata Vr. prih.: 722131; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: 19000209;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime (ime oca) ime
Adresa stanovanja
U skladu sa odredbama Zakona o premjeru i katastru, molim nadležnu službu općine Novi Travnik da izvrši spajanje parcela označenih kao: k.p. upisane u P.L. broj ______ k.o. ___________
k.p. upisane u P.L. broj ______ k.o. ___________
k.p. upisane u P.L. broj ______ k.o. ___________
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Posjedovni list Služba za urbanizam, imovinsko – pravne poslove i katastar Ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Kopija katastarskog plana Služba za urbanizam, imovinsko – pravne poslove i katastar Kopija /
Dokaz o uplati takse i naknade Pošta ili banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 60 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva