VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za urbanizam i katastar
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Irena Tomažin, Stručni saradnik za geodetske poslove
Telefon: 030 795 655
E-mail:

katastar@ont.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Tehnički prijem objekta i izdavanje odobrenja za upotrebu objekta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o katastru komunalnih uređaja, članovi 24. i 28. (“Službeni list RBIH”, broj 21/77); Zakon o premjeru i katastru nekretnina, član 188. (“Službeni list RBIH”, broj 21/77);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za podnošenje zahtjeva 2 KM 1549990009981 ili gotovinska uplata Vr. prih.: 722131; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: 19000209;
Naknada za izdavanje potvrde 100 KM 1549995000429981 Vr. prih.: 722516; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: /;
Naknada za korištenje podataka premjera i katastra Informacije o iznosima ove naknade se nalaze u prilogu (preuzmite dokumet) 1549995000429981 Vr. prih.: 722516; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime (ime oca) ime
Adresa stanovanja
U skladu sa odredbama Zakona o premjeru i katastru, molim nadležnu službu općine Novi Travnik da izvrši ovjeru elaborata __________.
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Elaborat Stranka Ovjerena kopija /
Dokaz o uplati takse i naknada Pošta ili banka Kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 30 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva