VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za urbanizam i katastar
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Drago Tokalić, Stručni savjetnik za upravno rješavanje iz oblasti stambeno komunalnih poslova
Telefon: 030 795 623
E-mail:

ont.gospodarstvo@net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Određivanje kućnog broja.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Odluka o načinu određivanja obilježavanja naziva ulica, trgova, parkova, mostova i drugih građevina i obilježavanja zgrada brojevima na području općine Novi Travnik, član 1. (“Službeni glasnik Općine Novi Travnik”, broj 03/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na rješenje 8 KM 1549995000429981 Vr. prih.: 722516; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: 1900020900;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/naziv pravnog lica
Adresa
Kontakt telefon
Molim općinu Novi Travnik da odredi kućni broj za objekat_____________________.
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati takse Pošta ili banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 7 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva