VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za financije i proračun/finansije i budžet
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Ekonomsko-finansijski poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ankica Cvitanović, Pomoćnik načelnika
Telefon: 030 795 606
E-mail:

ont.financije@tel.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Povrat pogrešno ili više uplaćenih novčanih sredstava strankama.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o pripadnosti javnih prihoda, član 1. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 22/09 i 35/14); Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova na teritoriji Federacije BiH, IX. točka 24.1. stavak 2. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14, 19/14, 46/14, 60/14, 65/14, 105/14, 20/15, 44/15, 53/15 i 73/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime jednog roditelja) prezime ili naziv pravnog lica
Adresa
Mjesto
Broj telefona
Molim Vas da mi izvršite povrat uplaćene pristojbe u iznosu od ________ KM
Razlog povrata (zaokružiti): 1.odustajanje od zahtjeva 2.odbijanje zahtjeva 3.više uplaćenog iznosa 4.pogrešno uplaćenog iznosa 5.drugi razlog______
Traženi iznos pristojbe uplaćen je dana__________ na žiro račun općine Novi Travnik, na ime ____________ iz _________________
Povrat uplaćenih sredstava pristojbe izvšiti (označiti): -na blagajni općine -uplatom na žiro račun broj ____
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o pogrešnoj ili većoj uplati novčanih sredstava Stranka Kopija /
Obavijest nadležne službe o plaćenim sredstvima Nadležna Služba općine Novi Travnik Original Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Dokaz o broju tekućeg računa Stranka Kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 3 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva