VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti i usluge građanima
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sulejman Beganović, Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove općinskog vijeća
Telefon: 030 795 609
E-mail:

begsulejman@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Obnova upisa podataka u odgovarajuću matičnu knjigu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 02/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama, članovi 42. i 47. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 37/12 i 80/14); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, član 194. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 73/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Ime oca
Adresa
Kontakt telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz matične knjige rođenih (ako se obnova upisa odnosi na podatke iz matične knjige rođenih) Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Izvod iz matične knjige vjenčanih (ako se obnova upisa odnosi na podatke iz matične knjige vjenčanih) Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Izvod iz matične knjige umrlih (ako se obnova upisa odnosi na podatke iz matične knjige umrlih) Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Izvod iz matične knjige državljana (ako se obnova upisa odnosi na podatke iz matične knjige državljana) Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Uvjerenje o podacima iz vjerske knjige Nadležna vjerska institucija Original ili ovjerena kopija /
Identifikacioni dokument podnosioca zahtjeva (lična karta, pasoš itd.) MUP Ovjerena kopija /
Punomoć (ako punomoćnik pokreće zahtjev) Stranka Original /
Potvrda da je upis u matičnu knjigu (rođenih, državljana, umrlih ili vjenčanih) izvršen prepisom iz vjerske knjige Općina Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana. (2 dana za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 10 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva