VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za urbanizam i katastar
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Slađana Beljan, Viši stručni saradnik za upravno rješavanje iz oblasti urbanizma
Telefon: 030 795 653
E-mail:

ont.urbanizam@tel.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanje odobrenja za građenje i građenje objekata u skladu sa zakonom.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o građenju SBK/KSB, članovi 30. – 45. (“Službene novine SBK/KSB”, broj 10/14); Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu KSB, svi članovi (“Službene novine KSB”, broj 15/12); Zakon o građevinskom zemljištu Federacije BiH, svi članovi (“Službene novine Federacije BiH”, broj 67/05); Uredba o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono tehničke dokumentacije, svi članovi (“Službene novine Federacije BiH”, broj 33/10 i 99/14); Uredba o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju, svi članovi (“Službene novine Federacije BiH”, broj 48/09); Uredba o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa, svi članovi (“Službene novine Federacije BiH”, broj 21/05 i 59/07); Uredba o građevinama i zahvatima u prostoru značajnom za KSB, svi članovi (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/15); Pravilnik o reviziji projekata, svi članovi (“Službene novine KSB”, broj 04/16); Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta odnosno građevine i pečaćenje sredstava za rad, svi članovi (“Službene novine KSB”, broj 07/16); Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji se mogu graditi i pustiti u rad samo ako imaju okolišnu dozvolu, svi članovi (“Službene novine KSB”, broj 05/06); Odluka o gradskom građevinskom zemljištu, svi članovi (“Službeni glasnik Općine Novi Travnik”, broj 01/11, 1/12 i 03/15); Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m2 korisne stambene površine na području općine Novi Travnik u 2016., svi članovi (“Službeni glasnik Općine Novi Travnik”, broj 02/12, 08/09, 01/12 i 02/17);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje odobrenja za građenje Pravna lica:
1.Stambeni objekti – 135 KM
2.Stambeno-poslovni objekti –
3.Poslovni objekti stalnog i privremenog karaktera –
4.Pretvaranje garažnih i podrumskih prostorija u poslovni prostor, podrumskih i tavanskih prostorija u stambeni prostor i sl.-
5.Garaže slobodno stojeće i garaže u nizu-
6.Rekonstrukcija i dogradanja stambenih, stambeno poslovnih, poslovnih i drugih objekata
7.Objeti komunalne infrastrukture po kilometru dužine
8.Mostovi, betonske podzide i ograde
9.Sportski objekti, igrališta, dvorane, rekreacioni centri
10.Proizvodni objekti (hale, tvornice itd.)
Napomena:
a)naknada za objekte od rednog broja 2 do 9 plaća se u procentu od 0,09 % od građevinske vrijednosti objekta, s tim da ista nije manja od 150 KM i ne prelazi 450 KM
b)naknada za objekte pod rednim brojem 10 plaća se u procentu od 0,045 % građevinske vrijednosti objekta s tim da ista ne prelazi iznos od 450 KM
Fizička lica:
1.Stambeni objekti – 72 KM
2.Stambeno-poslovni objekti –
3.Poslovni objekti stalnog i privremenog karaktera –
4.Rekonstrukcija i dogradnja objekata – stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih objekata – garaže, gospodarski, ekonomski i drugi objekti –
5.Izgradnja – pretvaranje stambenih, podrumskih i garažnih prostora u poslovne i obrnuto-
6.Vikend kuće
7.Garaže, privredni, ekonomski i ostali objekti –
8.Mostovi, betonske podzide i ograde –
9.Proizvodni objekti (hale, tvornice itd.)
10.Sportski objekti (igrališta, dvorane, rekreacijski centri)
Napomena:
a)naknada za objekte od rednog broja 2 do 8 plaća se u procentu od 0,09 % od građevinske vrijednosti objekta, s tim da ista nije manja od 80 KM i ne prelazi 450 KM
b)naknada za objekte pod rednim brojevima 9 i 10 plaća se u procentu od 0,045 % građevinske vrijednosti objekta s tim da ista nije manja od 80 KM i ne prelazi iznos od 450 KM
1549990009981 Vr. prih.: 722131; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: 19000209;
Naknada iz temeljnih prirodnih pogodnosti I zona 6 % – 36 KM/m2
II zona 5 %- 30 KM/m2
III zona 4 %- 24 KM/m2
IV zona 3 %- 18 KM/m2
V zona 2 %- 12 KM/m2
VI zona 1 %- 6 KM/m2
*Vjerske zajednice plaćaju 10 % od redovitog iznosa rente. Investitorima koji grade proizvodne objekte u granicama I, II, III i IV zone visina renta se obračunava u iznosu od 2 % od prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine m2 korisne stambene površine na području općine Novi Travnik (600 KM). Za sve objekte poljoprivredne namjene koji se grade u granicama zona građevinskog zemljišta, visina rente će se obračunavati u iznosu od 50% redovitog iznosa rente. Ukoliko investitor naknadno želi da izvrši promjenu namjene poljoprivrednih i proizvodnih objekta, dužni su u postupku izdavanja rješenja o urbanističkoj suglasnosti i rješenja o odobrenju za građenje platiti razliku rente – od umanjenog iznosa do redovitog iznosa rente.
1549990009981 Vr. prih.: 722131; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: 19000209;
Naknada za uređenje građevinskog zemljišta 10 KM/m2 1549990009981 Vr. prih.: 722131; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: 19000209;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime (ime oca) ime/naziv pravnog lica
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Odobrenje za gradnju (vrsta objekta)
Objekta u naselje
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija katastarskog plana Odsjek za urbanizam i katastar Original /
Glavni projekat u 3 primjerka Ovlašteno pravno lice za projektovanje Original /
Posjedovni list Odsjek za urbanizam i katastar Original /
Zemljišno knjižni izvadak Općinski sud Travnik Original /
Okolišna dozvola (samo za složenije objekte, kada je potrebno) Općina, Kanton ili Federacija Original /
Urbanistička saglasnost Općina Novi Travnik Kopija /
Elektro saglasnost na glavni projekat (općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti/na osnovu sporazuma) JP “Elektroprivreda”, dd Sarajevo – podružnica “Elektrodistribucija” Zenica ili “Elektroprivreda HZHB” Mostar Original /
Komunalna saglasnost (općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti/na osnovu sporazuma) JP “Vilenica Vodovod” d.o.o. Novi Travnik Original /
Telekomunikacijska saglasnost (TK) (općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti/na osnovu sporazuma) BH Telecom dd Sarajevo, Direkcija Travnik ili JPHT dd Mostar Original /
Poljoprivredna ili šumska saglasnost (pribavlja se po službenoj dužnosti) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK Original /
Vodoprivredna saglasnost (pribavlja se po službenoj dužnosti) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK Original /
Sanitarna saglasnost na glavni projekat (pribavlja se po službenoj dužnosti) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike SBK Original /
Termoenergetska saglasnost (općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti/na osnovu sporazuma) “UNISS- ENERGETIKA” doo Sarajevo, podružnica Travnik Original /
Putna saglasnost (magistralni put) JP “Ceste F BiH” Original Općina pribavlja dokument na osnovu sporazuma sa izdavaocem dokumenta.
Putna saglasnost (regionalni put) Direkcija za puteve ravnateljstvo za ceste SBK/KSB Busovača Original Općina pribavlja dokument na osnovu sporazuma sa izdavaocem dokumenta.
Izvješće o obavljenoj kontroli glavnog projekta (revizija) Ovlašteno pravno lice Original /
Dokaz o uplati takse i naknada Pošta ili banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 2 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 3 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 2 godine, sa mogućnošću produženja za još 2 godine.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva