VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Tolja Alija, Stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 030 795 616
E-mail:

ont.imovinska@net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Utvrđivanje granice ili razgraničenje između državnog i privatnog posjeda.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 73. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o stvarnim pravima, član 69. (“Službene novine Federacije BiH” broj, 66/13 i 100/13);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za podnošenje zahtjeva 2 KM 1549990009981 ili gotovinska uplata Vr. prih.: 722131; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: 19000209;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa stanovanja
Broj osobne karte
Broj telefona
Posjednik i vlasnik sam nekretnina u mjestu
Označena kao k.p.
Po kulturi
Upisana u p.l. broj
K.O.
na posjednika
sa dijela
a koja nekretnina odgovara k.č. br.
Upisana u z.k. ul.
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija katastarskog plana Služba za urbanizam, imovinsko – pravne poslove i katastar Original Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Posjedovni list Služba za urbanizam, imovinsko – pravne poslove i katastar Original Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Dokaz o uplati takse Pošta ili banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 12 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 15 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva